Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم ژینا
ژینا اسم دخترانه است، معنی ژینا: [ژین(کردی) = زندگی + ا (پسوند نسبت)] 1- منسوب به زندگی(؟) ؛ 2- (به مجاز) زندگی، حیات (؟).

ریشه اسم ژینا

فراوانی اسم ژینا
در حال حاضر تقریباً 3225 نفر با اسم ژینا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

496 نفر اسم ژینا را پسندیدند و 39 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با