Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسامی دختر و پسر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با
فهرست اسم پسر، انتخاب اسم پسر، اسم پسر زیبا فهرست اسم دختر، انتخاب اسم دختر، اسم دختر زیبا
محبوب ترین اسم های پسر
نام معنی مشاهده
امیرعلی (عربی) امیر و حاکم بزرگ و بلند قدر، پادشاه شریف و توانا. توضیحات بیشتر
محمد محمد: در لغت از واژه « حمد» بخاطر کثرت حمد و ستایش خداوند است  محمد آخ توضیحات بیشتر
علی علی: از نام های خداوند متعال است « وهو العلی العظیم»  به معنای بلند قد توضیحات بیشتر
امیرحسین (عربی) امیر خوب و نیکو، پادشاه نیک، حاکم صاحب جمال. توضیحات بیشتر
ابوالفضل (عربی) 1- پدر فضل؛ 2- (اَعلام) 1) ابوالفضل عباس(ع): (= عباس بن علی)، ) توضیحات بیشتر
حسین حُسین : مصغر حسن به معنی خوب ، نیکو و صاحب جمال است   حسین نام مبارک س توضیحات بیشتر
امیرعباس (عربی) (به مجاز) امیر شجاع و دلاور، پادشاه و حاکم چون شیر. توضیحات بیشتر
محمدطاها (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمد و طاها (طه). توضیحات بیشتر
محمدحسین (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و حسین. توضیحات بیشتر
کیان 1- (به مجاز) سروران و بزرگان؛ 2- (اَعلام) 1) کیها، هرکدام از پادشاهان توضیحات بیشتر
محمدرضا (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و رضا. توضیحات بیشتر
امیرمحمد (عربی) امیر بسیار تحسین شده وپادشاه ستایش شده. توضیحات بیشتر
مهدی از پس پرده غیبت به درآی مه ناز          درد ما جز به ظهور تو مداوا نشو توضیحات بیشتر
محمدمهدی (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و مهدی. توضیحات بیشتر
امیررضا (عربی) پادشاه راضی و خشنود، فرمانده و سردار خشنود و خوشدل. توضیحات بیشتر
ماهان (اَعلام) 1) نام پسر کیخسرو، پسر اردشیر، پسر قباد؛ 2) نام یکی از شهرهای توضیحات بیشتر
علی اصغر (عربی) 1- (علیِ اصغر به اضافه کسره) علیِ کوچک؛ 2- (اَعلام) فرزند حسین توضیحات بیشتر
علیرضا (عربی) از نام‌های مرکب، ( علی و رضا. توضیحات بیشتر
محمدامین (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و امین. توضیحات بیشتر
رضا رضا:در لغت به معنای راضی شدن ، رضایت و رضوان آمده است  همچنین لقب امام توضیحات بیشتر
یاسین (عربی) (اَعلام) (= یس) سورهی سی و ششم از قرآن کریم، دارای صدو هشتاد و توضیحات بیشتر
آراد 1- (اَعلام) (در آیین زرتشتی) نام فرشتهی موکل بر دین و تدبیر امور و مصا توضیحات بیشتر
محمدجواد (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و جواد. توضیحات بیشتر
سامیار (سام = سبیکهی زر و سیم + یار (پسوند دارندگی)) (به مجاز) ثروتمند. توضیحات بیشتر
پارسا 1- آن که از ارتکاب گناه و خطا پرهیز کند، پرهیزگار، زاهد، متقی، دیندار، توضیحات بیشتر
طاها (عربی) (= طه)، ( طه. [طاها نگارش فارسیانه طه میباشد]. توضیحات بیشتر
آریا 1- آزاده، نجیب؛ 2- (اَعلام) 1) شعبه‌ای از نژاد سفید که از روزگاران بسی توضیحات بیشتر
امیرمهدی (عربی) امیر هدایت شده، فرمانروای ارشاد گردیده. توضیحات بیشتر
ایلیا (عبری) 1- خداوند خدای من است؛ 2- (اَعلام) 1) (در تورات) از انبیای بنی توضیحات بیشتر
بنیامین (عبری) 1- یعنی پسر دست راستِ من؛ 2- (اَعلام) آخرین پسر حضرت یعقوب (ع) توضیحات بیشتر
محمدیاسین (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و یاسین. توضیحات بیشتر
سبحان (عربی) 1- پاک، منزه؛ 2- از نام‌های خداوند. توضیحات بیشتر
محمدصدرا (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و صدرا. توضیحات بیشتر
آرتین 1- منسوب به آرت، پاکی و تقدس؛ 2- (به مجاز) پاک و مقدس؛ 3- (اَعلام)  هف توضیحات بیشتر
آرین (= آریا)، آریایی، آریا. ( آریا. توضیحات بیشتر
محمدپارسا (عربی ـ فارسی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و پارسا. توضیحات بیشتر
رادین آزادوار، آزاده، به مانند آزاده. توضیحات بیشتر
پرهام (صورت فارسی برهام، ابراهیم)، ( ابراهیم. 1- و 2- 2) توضیحات بیشتر
آرسام گونه‌ای دیگر از واژهی آرشام، گ آرشام. توضیحات بیشتر
مهدیار (عربی ـ فارسی) (مَهد = (به مجاز) سرزمین، کشور، میهن + یار (پسوند محافظ توضیحات بیشتر
رایان (اَعلام) نام کوهی در حجاز و نام شهری و روستایی است. توضیحات بیشتر
آرمین (اَعلام) 1) نام چهارمین پسر کیقباد سردودمان کیانی؛ 2) نژاد آرمین. +    توضیحات بیشتر
حسام (عربی) (در قدیم) شمشیر تیز و برنده. توضیحات بیشتر
كارن (= قارِن)، ن قارِن. توضیحات بیشتر
سهیل (عربی) (اَعلام) روشن‌ترین ستارهی صورت فلکیِ کشتی (سفینه) و دومین ستاره توضیحات بیشتر
متین (عربی) 1- دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت؛ 2- استوار، محکم؛ 3 توضیحات بیشتر
آروین (= آروین)، ( آروین.1- امتحان و آزمایش و تجربه؛ 2- آزموده و آزمایش شده. توضیحات بیشتر
آرش (اوستایی) 1- درخشنده؛ 2- (اَعلام) 1) نام یکی از تیراندازان زمان منوچهر توضیحات بیشتر

اسم دختر

اسم پسر