Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم وینا
وینا اسم دخترانه است، معنی وینا: 1- بینا. [از ریشهی «وین»/vin/ به آرش دیدن در فرس هخامنشی «وئین» و در زند «ویتن» /vitan/ به آرش دیدن. (از فرهنگ پاشنگ)]؛ 2- (در کردی، wenā) شناخت، شناسایی.

ریشه اسم وینا

فراوانی اسم وینا
در حال حاضر تقریباً 150 نفر با اسم وینا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

404 نفر اسم وینا را پسندیدند و 34 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با