Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم نازنین
نازنین اسم دخترانه است، معنی نازنین: 1- بسیار دوست داشتنی، عزیز و گرامی، زیبا، ظریف؛ 2- (به مجاز) گرانمایه، با ارزش؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) معشوق و دلبر؛ 4- (در قدیم) شخص زیبا و ظریف؛ 5-(در قدیم) نازکننده، نازنده.

ریشه اسم نازنین

فراوانی اسم نازنین
در حال حاضر تقریباً 90250 نفر با اسم نازنین در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

7258 نفر اسم نازنین را پسندیدند و 420 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با