Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم زریان
زریان اسم دخترانه است، معنی زریان: (کردی) باد جنوب، باد دبور، باد سرد.

ریشه اسم زریان

فراوانی اسم زریان
در حال حاضر تقریباً 790 نفر با اسم زریان در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

393 نفر اسم زریان را پسندیدند و 32 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با