Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم روژین
روژین اسم دخترانه است، معنی روژین: (کردی ـ فارسی) (روژ = روز + ین (پسوند نسبت))، 1-منسوب به روز؛ 2- تابناک و درخشنده؛ 3-(به مجاز) زیبا.

ریشه اسم روژین

فراوانی اسم روژین
در حال حاضر تقریباً 11250 نفر با اسم روژین در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

3410 نفر اسم روژین را پسندیدند و 308 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با