Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم روژدا
روژدا اسم دخترانه است، معنی روژدا: [روژ = روز؛ (به مجاز) عمر، زندگی + دا (در کردی و لری) مادر]؛ (به مجاز) 1- عمر و زندگی مادر؛ 2- (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر.

ریشه اسم روژدا

فراوانی اسم روژدا
در حال حاضر تقریباً 110 نفر با اسم روژدا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

308 نفر اسم روژدا را پسندیدند و 20 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با