Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم روژبین
روژبین اسم دخترانه است، معنی روژبین: (کردی ـ فارسی) (روژ = روز + بین = جزء پسین بعضی از کلمه  های مرکب، به معنی بیننده و نشان دهنده) 1- بیننده  ی روز؛ 2- نشان دهنده  ی روز؛ 3- (به مجاز) راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی.

ریشه اسم روژبین

فراوانی اسم روژبین
در حال حاضر تقریباً 370 نفر با اسم روژبین در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

192 نفر اسم روژبین را پسندیدند و 21 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با