Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم روژان
روژان اسم دخترانه است، معنی روژان: (کردی) روزها.

ریشه اسم روژان

فراوانی اسم روژان
در حال حاضر تقریباً 8625 نفر با اسم روژان در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

2138 نفر اسم روژان را پسندیدند و 163 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با