Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم روجا
روجا اسم دخترانه است، معنی روجا: (کردی ـ فارسی) [روج (کردی) = روز، آفتاب + ا (پسوند نسبت)]، 1-  منسوب به روج؛ 2- (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ 3- (اَعلام) روجا نام دهی در تنکابن، + ن.ک. روزا.

ریشه اسم روجا

فراوانی اسم روجا
در حال حاضر تقریباً 1275 نفر با اسم روجا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

677 نفر اسم روجا را پسندیدند و 200 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با