معنی اسم خلیله - معنی خلیله - اسم دختر - اوما
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم خلیله
خلیله اسم دخترانه است، معنی خلیله: (عربی) (مؤنث خلیل)‌، ( خلیل. 1-

ریشه اسم خلیله

فراوانی اسم خلیله
در حال حاضر تقریباً 170 نفر با اسم خلیله در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

12 نفر اسم خلیله را پسندیدند و 3 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با