معنی اسم خلود - معنی خلود - اسم دختر - اوما
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم خلود
خلود اسم دخترانه است، معنی خلود: (عربی) همیشه باقی ماندن، جاودانگی.

ریشه اسم خلود

فراوانی اسم خلود
در حال حاضر تقریباً 830 نفر با اسم خلود در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

130 نفر اسم خلود را پسندیدند و 30 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با