معنی اسم خزال - معنی خزال - اسم دختر - اوما
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم خزال
خزال اسم دخترانه است، معنی خزال: (عربی) با ناز راه رونده، کسی که با ناز راه می‌رود.

ریشه اسم خزال

فراوانی اسم خزال
در حال حاضر تقریباً 2725 نفر با اسم خزال در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

41 نفر اسم خزال را پسندیدند و 6 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با