معنی اسم خرامان - معنی خرامان - اسم دختر - اوما
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم خرامان
خرامان اسم دخترانه است، معنی خرامان: دارای حالت خرامیدن، در حال خرامیدن، به آهستگی و با ناز.

ریشه اسم خرامان

فراوانی اسم خرامان
در حال حاضر تقریباً 7625 نفر با اسم خرامان در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

39 نفر اسم خرامان را پسندیدند و 22 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با