معنی اسم خدیجه - معنی خدیجه - اسم دختر - اوما
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم خدیجه
خدیجه اسم دخترانه است، معنی خدیجه: خدیجه در لغت به معنی السحاب(ابرباران زا) یا النخل المثره (درخت خرمای پر ثمر ) است. در مجموع خدیجه کسی است که از او خیر و برکت و مهربانی و زیبائی تراوش می کند . «منتسکیو» می گوید:ارزش لفظ به معنای آن است، مانند پوست میوه به محتوای شیرین آن . از این رو خدیجه نام زنی است که همه خوبی ها و زیبایی ها ی اخلاقی و خوش خلقی و ارزش های والایی را با خود حمل می کند. به همین دلیل آوازه او در شهر مکه او را به همسر پر اوازه ترین موجود آفرینش یعنی پیامبر نور و رحمت و ملاحت محمد مصطفی (ص) در آورده است .

ریشه اسم خدیجه

فراوانی اسم خدیجه
در حال حاضر تقریباً 612250 نفر با اسم خدیجه در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

4030 نفر اسم خدیجه را پسندیدند و 1217 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با