معنی اسم خجسته - معنی خجسته - اسم دختر - اوما
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم خجسته
خجسته اسم دخترانه است، معنی خجسته: (اوستایی) 1- مبارک، فرخنده؛ 2- (در موسیقی ایرانی) گوشه‌ای در دستگاه نوا؛ 3- (در قدیم) سعادتمند، کامروا، خوشبخت؛ 4- (در گیاهی) همیشه بهار (گل).

ریشه اسم خجسته

فراوانی اسم خجسته
در حال حاضر تقریباً 5025 نفر با اسم خجسته در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

125 نفر اسم خجسته را پسندیدند و 16 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با