معنی اسم خالده - معنی خالده - اسم دختر - اوما
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم خالده
خالده اسم دخترانه است، معنی خالده: (عربی) (مؤنث خالد)،   خالد. 1-

ریشه اسم خالده

فراوانی اسم خالده
در حال حاضر تقریباً 690 نفر با اسم خالده در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

89 نفر اسم خالده را پسندیدند و 24 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با