معنی اسم خاطره - معنی خاطره - اسم دختر - اوما
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم خاطره
خاطره اسم دخترانه است، معنی خاطره: (عربی) یادبود، یاد، ذهن، حافظه، خاطر.

ریشه اسم خاطره

فراوانی اسم خاطره
در حال حاضر تقریباً 19950 نفر با اسم خاطره در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

982 نفر اسم خاطره را پسندیدند و 61 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با