Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم باوان
باوان اسم دخترانه است، معنی باوان: (کردی) 1- خانهی پدری؛ 2- جگر گوشه و عزیز.

ریشه اسم باوان

فراوانی اسم باوان
در حال حاضر تقریباً 150 نفر با اسم باوان در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

723 نفر اسم باوان را پسندیدند و 49 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با