Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم آیرین
آیرین اسم دخترانه است، معنی آیرین: 1- (کردی) آگرین، آهرین؛ 2- (در فارسی) آتشین.

ریشه اسم آیرین

فراوانی اسم آیرین
در حال حاضر تقریباً 450 نفر با اسم آیرین در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

1136 نفر اسم آیرین را پسندیدند و 165 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با