معنی اسم ظفر - معنی ظفر - اسم پسر - اوما
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم ظفر
ظفر اسم پسرانه است، معنی ظفر: (عربی) پیروزی، نصرت.

ریشه اسم ظفر

فراوانی اسم ظفر
در حال حاضر تقریباً 2125 نفر با اسم ظفر در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

35 نفر اسم ظفر را پسندیدند و 15 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با