معنی اسم ظاهر - معنی ظاهر - اسم پسر - اوما
Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم ظاهر
ظاهر اسم پسرانه است، معنی ظاهر: (عربی) 1- آشکار، نمایان؛ بخش آشکار، هویدا، یا بیرونی از هر چیز یا هر شخص در مقابلِ باطن؛ 2- (اَعلام) 1) ظاهر: ابونصر محمّد ابن ناصر خلیفهی عباسی [622-623 قمری]؛ 2) ظاهر: علی ابن منصور خلیفهی فاطمی مصر [411-427 قمری].

ریشه اسم ظاهر

فراوانی اسم ظاهر
در حال حاضر تقریباً 4575 نفر با اسم ظاهر در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

92 نفر اسم ظاهر را پسندیدند و 24 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با