Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم دختر با چ همراه با معنی
نام معنی مشاهده
چکامهشعر به ویژه قصیده.توضیحات بیشتر
چمن(در قدیم) 1- زمین سبز و خرم، باغ و بوستان مرغزار؛ 2- (در گیاهی) نام گی...توضیحات بیشتر
چمن ناز(به مجاز) زیبارویی که دارای ناز و عشوه و کرشمه است.توضیحات بیشتر
چنور(کردی) گیاهی خوشبو شبیه به شوید، که در بعضی از مناطق کردستان میروید.توضیحات بیشتر
چهرهچهر، روی، صورت.توضیحات بیشتر
اسامی دختر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با