Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم دختر با و همراه با معنی
نام معنی مشاهده
واحده(عربی) (مؤنث واحد)، ، واحد 1-.توضیحات بیشتر
واله(عربی) 1- عاشق بی قرار، شیفته و مفتون؛ 2- حیران، سرگشته، مبهوت؛ 3- (در...توضیحات بیشتر
والیه(عربی) (مؤنث والی) (در قدیم) حاکم و پادشاه و سلطان (زن).توضیحات بیشتر
وانیا(عربی) ملایم، آهسته (نسیم).توضیحات بیشتر
وجیه(عربی) 1- زیبا، خوشگل، وجیهه؛ 2- دارای قدر و منزلت و محبوبیت نزد مردم.توضیحات بیشتر
وجیهه(عربی) (مؤنث وجیه) زیبا، خوشگل (زن).توضیحات بیشتر
وحیده(عربی) (مؤنث وحید)، ( وحید. 1- و2-توضیحات بیشتر
وستا(اوستایی) 1- (= اوستا) اوستا؛ 2- (در ادیان) کتاب مقدس زردشتیان.توضیحات بیشتر
وسیمه(عربی) (مؤنثِ وسیم) زنِ زیبا و نیک روی.توضیحات بیشتر
وندا1- (در زند و پازند) خواهش و خواسته؛ 2- (در اوستا) ستایش کننده، نیایش ک...توضیحات بیشتر
ونوس(فرانسوی:venus ) 1- (= زهره)،   زهره؛ 2- (در میتولوژی) [اسطوره شناسی] ...توضیحات بیشتر
ونوشه(در طبری) (= بنفشه)، ( بنفشه.توضیحات بیشتر
ویانا(اوستایی) فرزانگی، بخردی، دانایی.توضیحات بیشتر
ویدا1- پیدا، هویدا، ظاهر، آشکار؛ 2- (در پهلوی) یابنده، جوینده.توضیحات بیشتر
وینا1- بینا. [از ریشهی «وین»/vin/ به آرش دیدن در فرس هخامنشی «وئین» و در ز...توضیحات بیشتر
ویونا[وَیُو (در سنسکریت) = عروس و (در اوستایی) = ازدواج کردن + نا (پسوند نس...توضیحات بیشتر
اسامی دختر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با