Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم دختر با ج همراه با معنی
نام معنی مشاهده
جان افروز(به مجاز) آسایش بخش روان.توضیحات بیشتر
جانان1- معشوق، محبوب؛ 2- خوب؛ 3- زیباروی.توضیحات بیشتر
جلاله(عربی) (مؤنث جلال)، جلال.توضیحات بیشتر
جلوه(عربی) نمایان شدن، خود را آشکار کردن، خودنمایی؛ (به مجاز) زیبایی، جاذب...توضیحات بیشتر
جلیله(عربی) (مؤنث جلیل)، جلیل. 1- و 2-توضیحات بیشتر
جمانه  (عربی) 1- یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ؛ 2- (اَعلام) نام دختر ابوطال...توضیحات بیشتر
جمیله(عربی) 1- (مؤنث جمیل)، جمیل؛ 2- (اَعلام) جمیله بانوی آواز خوان و موسیق...توضیحات بیشتر
جنان(عربی) 1- بهشت؛ 2- باغ‌ها؛ 3- (اَعلام) نام یکی از زنان شاعره عرب از عب...توضیحات بیشتر
جنت(عربی) بهشت، فردوس.توضیحات بیشتر
جوانه1- تازه، نو؛ 2- (به مجاز) جوان.توضیحات بیشتر
جواهر1- هر یک از سنگهای گران‌بها مانند یاقوت و زمرد؛ 2-(به مجاز) آن که وجود...توضیحات بیشتر
جهان1- کیهان، عالم، گیتی، دنیا؛ 2- (به مجاز) 1) فرهنگ؛ 2) حیطه؛ 3) نمادی ب...توضیحات بیشتر
جهان آرا(در قدیم) 1- زیبا کننده، زینت بخش و مایهی زیبایی جهان؛ 2- (به مجاز) 1)...توضیحات بیشتر
جهان آفرین1- آن که عالم را خلق کرده است؛ 2- خدا.توضیحات بیشتر
جهان تابآنچه به جهان نور و روشنایی میدهد، عالم‌تاب، نور دهندهی جهان.توضیحات بیشتر
جهان دختدختر شهره در عالم.توضیحات بیشتر
جهان نازمایهی افتخار جهان، فخر جهان.توضیحات بیشتر
جیران(ترکی) 1- آهو؛ 2- (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ 3- (در قدیم) (به مجاز) چشمِ ز...توضیحات بیشتر
اسامی دختر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با