Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم دختر اوستایی همراه با معنی
نام معنی مشاهده
آترینا(آتَرین+ا (پسوند نسبت))،منسوب به آترین (؟) ( آترین. 1- و 2-توضیحات بیشتر
آتین  (در زند و پازند) 1- موجود شده، پیدا گردیده؛ 2- به هم رسیده.توضیحات بیشتر
آرمیتا(اوستایی) پارسا، پاک، فروتن.توضیحات بیشتر
آسناارفع، بلندتر، عالیتر.توضیحات بیشتر
آسو1- (در کردی) به معنی افق طلایی؛ 2- (در پهلوی) صورت پهلوی واژهی «آهو»؛ ...توضیحات بیشتر
آناهیت(اوستایی) (= آناهیتا)، ( آناهیتا.توضیحات بیشتر
آناهیتا(اوستایی) 1- بیآلایش، پاک، به دور از آلودگی و ناپاکی؛ 2- (در اساطیر) ب...توضیحات بیشتر
آناهید(اوستایی) (= آناهیتا)، ( آناهیتا.توضیحات بیشتر
آنیتا(اوستایی) آراستگی، مهربانی، خوشرویی.توضیحات بیشتر
آویددانش، خرد، عقل. [در زبان اوستایی کلمه‌های «آوید، وید، ویدا» هر سه به ی...توضیحات بیشتر
بامی(اوستایی) 1- درخشان؛ 2- (اَعلام) 1) لقب شهر بلخ؛ 2) صفت شهر اوشیدر.توضیحات بیشتر
پروین(اوستایی) 1- (در نجوم) دسته‌ای از شش ستارهی درخشان در صورت فلکیِ ثور؛ ...توضیحات بیشتر
خجسته(اوستایی) 1- مبارک، فرخنده؛ 2- (در موسیقی ایرانی) گوشه‌ای در دستگاه نو...توضیحات بیشتر
دیانا1- (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطوره‌های رومی) الههی ماه، جن...توضیحات بیشتر
دینا1- داور، داوری؛ 2- ‌(در اوستایی) دین؛ 3- (در عبری) (= دینه) انتقام یاف...توضیحات بیشتر
رانیکا(اوستایی) پسندیده و دوست داشتنی.توضیحات بیشتر
رشنک(اوستایی) 1- روشن؛ 2- (در گیاهی) نام گیاهی است (شاتل)؛ 3- (اَعلام) در ...توضیحات بیشتر
ساینا1- (اوستایی) (اَعلام) نام خاندانی از موبدان زرتشتی؛ 2- (در طبری) ساکت ...توضیحات بیشتر
شمیسا(= شمسا)، ( شمسا.توضیحات بیشتر
مایا1- (اوستایی) منش نیک، بخشنده؛ 2- (اَعلام) 1) (در روم باستان) اِلههی فر...توضیحات بیشتر
مهرآذر(مهر = مهربانی و محبت + آذر = آتش)، 1- آتشِ مهربانی و محبت؛ 2- (به مجا...توضیحات بیشتر
مهیا(اوستایی)، بزرگ.توضیحات بیشتر
میترا(اوستایی) 1- مهر، خورشید؛ 2- پیمان؛ 3- (= مهر)،   مهر.توضیحات بیشتر
مینو1- (در ادیان) بهشت، فردوس؛ 2- (در پهلوی) این واژه مینوک و صورت اوستایی...توضیحات بیشتر
ناهید1- (در نجوم) زهره؛ دومین سیارهی منظومهی شمسی به نسبت فاصله از خورشید ک...توضیحات بیشتر
وستا(اوستایی) 1- (= اوستا) اوستا؛ 2- (در ادیان) کتاب مقدس زردشتیان.توضیحات بیشتر
وندا1- (در زند و پازند) خواهش و خواسته؛ 2- (در اوستا) ستایش کننده، نیایش ک...توضیحات بیشتر
ویانا(اوستایی) فرزانگی، بخردی، دانایی.توضیحات بیشتر
ویونا[وَیُو (در سنسکریت) = عروس و (در اوستایی) = ازدواج کردن + نا (پسوند نس...توضیحات بیشتر
هورا1- (در سانسکریت) سورا (هورا) یک قسم شربت است که در بند چهار آفرینگان گ...توضیحات بیشتر
یانا1- (اوستایی) نیکی رسان، نکویی بخش؛ 2- (در ترکی) در حال اشتعال؛ 3- (به ...توضیحات بیشتر
یسنا(اوستایی) هم ریشه با یشت، در لغت به معنی پرستش، ستایش، نماز، جشن و در ...توضیحات بیشتر
اسامی دختر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با