Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم پسر با ژ همراه با معنی
نام معنی مشاهده
ژوبین1- ژوپین، زوبین، نیزهی کوچک که در جنگهای قدیم به سوی دشمن پرتاب میکردن...توضیحات بیشتر
ژیار(کردی) 1- شهرنشینی، تمدن؛ 2- زندگی شهروندان.توضیحات بیشتر
ژیان1- خشمناک و غضبناک؛ 2- (به مجاز) بیباک و شجاع.توضیحات بیشتر
ژیوار  (کردی) زندگی.توضیحات بیشتر
اسامی پسر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با