Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم پسر با پ همراه با معنی
نام معنی مشاهده
پارسا1- آن که از ارتکاب گناه و خطا پرهیز کند، پرهیزگار، زاهد، متقی، دیندار،...توضیحات بیشتر
پارسیامنسوب به پارسی، (منسوب به قوم پارس)؛ پارسی، اهل پارس، از مردم پارس.توضیحات بیشتر
پاشا1- (مخففِ پادشاه)، بزرگ؛ 2- (اَعلام) (منسوخ) در امپراتوری عثمانی، لقب ...توضیحات بیشتر
پاکراسم فارسی، پاکر اول پسر ارد دوم یکی از پادشاهان اشکانیان بود، او در جن...توضیحات بیشتر
پایا1- آنچه دیر میپاید، ماندگار، ثابت؛ 2- (در گیاهی) ویژگی گیاهی که بیش از...توضیحات بیشتر
پایدار1- دارای ثبات، ثابت، همیشگی؛ 2- (در قدیم) مقاوم، مقاومت کننده؛ 3- (در ...توضیحات بیشتر
پدرام1- آراسته؛ 2- نیکو؛ 3- خوشدل، شاد؛ 4- سرسبز وخرم؛ 5- مبارک، فرخ، خجسته...توضیحات بیشتر
پرشان(از اوستایی، paršāna)، رزمجو .توضیحات بیشتر
پرویز(پهلوی، apayvej) 1- پیروز، پیروزگر، فاتح؛ 2- (اَعلام) نام خسرو دوم شاه...توضیحات بیشتر
پرهام(صورت فارسی برهام، ابراهیم)، ( ابراهیم. 1- و 2- 2)توضیحات بیشتر
پِژمان1- (در قدیم) غمگین، دل‌تنگ، نا امید؛ 2- (اَعلام) پژمان [حسین پژمان بخت...توضیحات بیشتر
پِژواک1- (در فیزیک) صدایی که حاصل تکرارِ صدا پس از برخورد به مانع و بازتاب آ...توضیحات بیشتر
پشوتن1- فداکار؛ 2- (در اوستایی، pesho tanu) به معنی محکوم تن؛ 3- (اَعلام) (...توضیحات بیشتر
پناهپشتیبان، حامی، نگهبان.توضیحات بیشتر
پندارفکر, اندیشه.توضیحات بیشتر
پوریا(اَعلام) نام پهلوان دلیر ایرانی مشهور به پهلوان محمود خوارزمی و ملقب ب...توضیحات بیشتر
پولاد(= فولاد)؛ (اَعلام) نام پهلوانی در زمان کیقباد.توضیحات بیشتر
پویا1- ویژگی آن که حرکت میکند و دارای استعداد یا توان دگرگونی در جهت برتری...توضیحات بیشتر
پویان(در قدیم) 1- آن‌ که در حال حرکت به نرمی و آرامی است، روان؛ 2- دونده، د...توضیحات بیشتر
پهلوان1- جنگجوی شجاع و زورمند؛ 2- (به مجاز) آنکه در امری سرآمد است؛ 3- (به م...توضیحات بیشتر
پیام1- الهام، وحی؛ 2- مطلبی که به شکل کلام، نوشته یا نشانه‌ای از فرد یا گر...توضیحات بیشتر
پیروز(= فیروز)، 1- غلبه کننده بر حریف در جنگ یا مسابقه؛ 2- فرخنده، مبارک، خ...توضیحات بیشتر
پیشرو1- آن که پیشرفت کرده، پیشتاز، پیشگام؛ 2- (به مجاز) رهبر، پیشوا، مقتدا،...توضیحات بیشتر
پیمانقراری که دو یا چند تن میگذارند تا کاری انجام دهند یا تعهدی نسبت به هم ...توضیحات بیشتر
اسامی پسر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با