Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم پسر با غ همراه با معنی
نام معنی مشاهده
غالب(عربی) 1- غلبه کننده بر دیگری در جنگ، فاتح، پیروز؛ مسلط، چیره؛ 2- (اَع...توضیحات بیشتر
غانم(عربی) (در قدیم) غنیمت گرفته و بهره‌مند.توضیحات بیشتر
غدیر(عربی) 1- آبگیری است بین مکه و مدینه در ناحیهی جحفه؛ 2- روز یا واقعه غ...توضیحات بیشتر
غفّار(عربی) 1- آمرزنده و بخشایندهی گناهان(خداوند)؛ 2- از صفات و نام‌های خدا...توضیحات بیشتر
غفور(عربی) 1- بخشاینده و آمرزندهی گناهان(خداوند)؛ 2- از صفات و نام‌های خدا...توضیحات بیشتر
غلام حسن (غلامحسن)(عربی) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + حسن]، ارادتمند و فرم...توضیحات بیشتر
غلام حسین (غلامحسین)(عربی) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + حسین]، ارادتمند و فر...توضیحات بیشتر
غلام رضا (غلامرضا)(عربی) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + رضا]، ارادتمند و فرم...توضیحات بیشتر
غلام عباس (غلامعباس)(عربی) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + عباس]، ارادتمند و فر...توضیحات بیشتر
غلام علی (غلامعلی)(عربی) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + علی]، ارادتمند و فرم...توضیحات بیشتر
غلام محمد(عربی) [غلام = (به مجاز) ارادتمند و فرمان بردار + محمّد]، ارادتمند و ف...توضیحات بیشتر
غنی(عربی) 1- ثروتمند؛ 2- آن که از کمک و هم کاری دیگران بینیاز است، بینیاز...توضیحات بیشتر
غیاث(عربی) 1- (در قدیم) فریادرس؛ 2- فریادخواهی؛ 3- از صفات و نام‌های خداون...توضیحات بیشتر
غیاث الدین(عربی) 1- پناه دین و آیین؛ 2- (اَعلام) 1) لقب دو تن از امیران آل کرت. ...توضیحات بیشتر
اسامی پسر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با