Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم پسر با ز همراه با معنی
نام معنی مشاهده
زاگرس(اَعلام) نام رشته کوهی که از مغرب ایران تا شرق ترکیه و شمال عراق ادامه...توضیحات بیشتر
زال1- (= زر) سفید موی؛ 2- (اَعلام) پسر سام و پدر رستم، پهلوان افسانه ای ا...توضیحات بیشتر
زاوش(یونانی) نام ستاره ی مشتری، زاوش که درکتب شعر فارسی مورد استفاده قرار ...توضیحات بیشتر
زاهد(عربی) 1- پارسا، پرهیزکار؛ 2- (در تصوف) آن که از دنیا و بهره‌های آن رو...توضیحات بیشتر
زایر(عربی) 1- آن که به زیارت اماکن مقدسه میرود، زیارت کننده؛ 2- (در قدیم) ...توضیحات بیشتر
زُبید(عربی) (تصغیر زَبد)، عطیه و بخشش.توضیحات بیشتر
زُبیر(اَعلام) ابن‌عوام قریشی [قرن‌اول هجری] از خویشاوندان و از صحابهی پیامب...توضیحات بیشتر
زرار1- تیزفهم، سبک روح؛ 2- (اَعلام) (زَرار) پدر بابک و نیای اردشیر بابکان ...توضیحات بیشتر
زرتشت1- دارندهی شتر زرد، زردشت؛ 2- (اَعلام) پیامبر ایران باستان از خانواده‌...توضیحات بیشتر
زردشت1- (= زرتشت)،   زرتشت؛ 2- (اَعلام) 1) زردشت نام بخشی از رودخانهی دِهوج...توضیحات بیشتر
زریر1- تیز خاطر؛ 2- سبک روح؛ 3- نام گیاهی (اسپرک)؛ 4- (در اوستا) به معنی ز...توضیحات بیشتر
زعیم(عربی) رئیس، پیشوا، رهبر.توضیحات بیشتر
زکریا(اَعلام) 1) زکریای نبی: [قرن 6 هجری] از پیامبران بنی اسرائیل و مؤلف اح...توضیحات بیشتر
زمان1- جریانی پیوسته، غیر قابل انقطاع، رونده ، و بی آغاز و بی انجام که در ...توضیحات بیشتر
زهیر(عربی) 1- شکوفه دار و درخت پر شکوفه؛ 2- (اَعلام) 1) نام یکی از شهدای ک...توضیحات بیشتر
زید1- رشد، فزونی؛ 2- (اَعلام) زید ابن علی: [قرن 2 هجری] فرزند امام زین‌ال...توضیحات بیشتر
زیرکباهوش، هوشیار.توضیحات بیشتر
زین الدین(عربی) موجب آرایش دین؛ زینت دین.توضیحات بیشتر
زین العابدینزین العابدین: لقب علی ابن الحسین (ع) چهارمین امام معصوم ( ع) است . که ...توضیحات بیشتر
اسامی پسر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با