Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم پسر با د همراه با معنی
نام معنی مشاهده
دادمهر1- عدالت دوست؛ 2- (اَعلام) نام چند تن از امیر زادگان و شاهزادگان در تا...توضیحات بیشتر
دادور1- (در قدیم) دادگر؛ 2- (به مجاز) قاضی؛ 3- از نام‌های خداوند.توضیحات بیشتر
دارا1- برخوردار از چیزی یا در اختیار دارندهی چیزی، صاحب، مالک، ثروتمند؛ 2-...توضیحات بیشتر
داراب1- دارنده؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) شاه ایران از سلسله‌ی کیانی، پسر...توضیحات بیشتر
داریا(در پارسی باستان) دارنده؛ (= دارا).توضیحات بیشتر
داریوش1- (= دارا، دارای، داراب) به معنی دارندهی نیکی (بهی)؛ 2- (اَعلام) نام ...توضیحات بیشتر
دامون1- دشت و صحرا؛ 2- (اَعلام) از حکمای قدیم یونان و از فیثاغوریان.توضیحات بیشتر
دانادارای عقل و تجربه، خردمند، عاقل، دارای علم و آگاهی، عالم، علیم.توضیحات بیشتر
دانشعلم، مجموعهی اطلاعات یا آگاهیها دربارهی یک پدیده که از طریق آموختن، تج...توضیحات بیشتر
دانشور(دانش + ور (پسوند دارندگی))، دارای علم و دانش، دانشمند.توضیحات بیشتر
دانوش(اَعلام) (= ودانوش) نام شخصی در داستان وامق و عذرا.توضیحات بیشتر
دانیار[(دان (بن مضارع)= دانستن) (به مجاز) آگاهی و دانش + یار (پسوند دارندگی)...توضیحات بیشتر
دانیال(عبری) 1- قضاوت خدا، یا خدا حاکم من است؛ 2-(اَعلام) یکی از چهار پیغمبر...توضیحات بیشتر
داور1- حَکَم؛ 2- (در حقوق) قاضی؛ 3- (به مجاز) خداوند، پادشاه، حاکم.توضیحات بیشتر
داوود(عبری) 1- محبوب؛ 2- (اَعلام) شاه عبرانیان [حدود 1012پیش از میلاد ـ حدو...توضیحات بیشتر
داوودرضا(عبری ـ عربی) از نام  های مرکب، ← داوود و رضا.توضیحات بیشتر
دستان1- (در قدیم) آهنگ و لحن، داستان، قصه، افسانه؛ 2- (اَعلام) لقب زال پدر ...توضیحات بیشتر
دلاور1- (به مجاز) شجاع و جنگجو؛ 2- (در قدیم) گستاخ.توضیحات بیشتر
دلیر1- (به مجاز) شجاع، دارای جرأت و جسارت؛ 2- (در قدیم) گستاخ، بی پروا.توضیحات بیشتر
دهگان(معرب از فارسی دهگان) 1- کشاورز، مالکِ ده؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) ایرا...توضیحات بیشتر
دیار(عربی) (جمعِ دار)، سرزمین، کشور، موطن، زادگاه.توضیحات بیشتر
دیاکو(اَعلام) (= دیا اکو)، پسر فرورتیش، نخستین شاه ایران [حدود 740-708 پیش ...توضیحات بیشتر
دَیّان(عربی) 1- قاضی، داور، حاکم، پاداش دهنده؛ 2- یکی از اسما الهی؛ 3- (در ا...توضیحات بیشتر
دیدار1- ملاقات، دیدن یکدیگر، دیدن؛ 2- (در تصوف) مشاهده؛ 3- (به مجاز) چهره، ...توضیحات بیشتر
دینیاریار و یاور و مددکار دین.توضیحات بیشتر
اسامی پسر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با