Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
چگونگی تغذیه شیرخوار هنگام سرکار رفتن مادر

به توصیه هاي عملی زیر توجه کنید:

- در تمام مدت مرخصی زایمان شیرخوار را فقط با شیر خودتان تغذیه کنید.
- پس از بازگشت به کار، دفعات شیردهی در عصر و شب را افزایش دهید.
- از مرخصی ساعتی شیردهی براي تغذیه شیرخوار با شیر مادر در طول ساعت کار استفاده کنید.
- شیر خود را در ساعات جدایی از شیرخوار هر 3 ساعت یک بار بدوشید. تخلیه مرتب پستان ها به افزایش شیر کمک می کند.
- شیر دوشیده شده را براي تغذیه شیرخوار ذخیره کنید تا در زمان دور بودن از او با این شیر تغذیه شود. مراقب شیرخوار باید شیر دوشیده شده را با قاشق و فنجان به شیرخوار بدهد.
 

امتیاز مطلب: 87%
87