Ooma
پرسش (1400/01/18):

زایمان در بیمارستان امید غرب

بچه ها کیا بیمارستان امید غرب زایمان کردن ؟ راضی بودین ؟ تمیزی بیمارستان و برخورد پرسنل چطور بود ؟

من میخواستم اونجا زایمان کنم اتفاقا رفتمم ولی اجازه ندادن برم اتاق زایمانو اینارو ببینم برخوردشونم بد نبود ولی نشد که اونجا زایمان کنم دکترم شب زایمانم بیمارستان انصاری بود منم رفتم اونجا
بیمارستان تمیز بود ؟ به خاطر کرونا نذاشتن بری ببینی ؟

سوالات مشابه