Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
پرسش (1398/10/17):

مدت مشخص بین نزدیکی بااازمایش اسپرم؟

باسلام
همسرم ازمایش اسپرم به تجویزپزشکم باید برن که گفتن چندروز نزدیکی نکنه
آیا امشب مانزدیکی داشتیم دوروزبعدبخوادازمایش بده مشکل داره یا نه؟
چقدرباید بین نزدیکی وازمایش فاصله بیفته؟

من شنیدم سه روز
اما مطمئن نیستم
تواینترنت خوندن بین ۳تا۵روز
۳تا ۵روز فاطله
یعنی امشب واسه ۴شنبه ازمایش خوب نیس دیگه؟
۳ روز قبل نزدیکی نباید باشه
نه . صحیح در نمیاد .
سلام سه شب نباید نزدیکی کنین وصبح روز چهارم برن برای آزمایش
سلام دوستان کسی ازتقویم روزشماراین‌برنامه نتیجه گرفته یعنی درست میگه تخمگ گذاریو؟
سلام باید کمتر از ۳ روز و بیشتر از ۵ ۶ روز از آخرین نزدیکی نشود
سلام بچه ها
بچه هامن خیلی دلیپیچه های ناگهانی دارم
فراشوهرم رودارم به زورمیفرستم ازمایش اسپرم
دعاکنید این ماه باردارباشم ونیازبه این کارانباشه
خسته شدم
طاقتم نمیاد تاموعدم صبرکنم بی بی بزنم

سوالات مشابه