Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
وضعیت مادر هنگام شیردادن چگونه باید باشد ؟

وضع و حالت خود را در جاي راحت و مناسبی، طوري انتخاب کنید که بتوانید به راحتی شیرخوار را در آغوش گرفته و به پستان نماي درونی وضعیت نادرست و وضعیت درست بچسبانید. میتوانید روي صندلی یا مبل بنشینید یا روي تخت و یا هر وضعیتی که راحت هستید دراز کشیده و شیر بدهید. در وضعیت نشسته، در صورتی که روي صندلی راحتی راست بنشینید و زیر بازو، پشت و زیرپاي خود تکیه گاهی داشته باشید، معمولاً راحتترین وضعیت است. ولی اگر می خواهید در رختخواب شیر بدهید، پیشنهاد میشود بالش سفتی در پشت و بالش دیگري زیر زانوي خود قرار دهید.

وضعیت گهواره اي ( معمولی یا سنتی)

یکی از مرسومترین طرق نگهداشتن کودك براي شیردهی است. سر شیرخوار در خم آرنج مادر قرار می گیرد و بدنش با ساعد مادر حمایت می شود.

وضعیت شیر دادن

وضعیت گهواره اي متقاطع:

روشی مفید براي شیرخوارانی است که در پستان گرفتن مشکل دارند . استفاده از این روش در نوزادان نارس و کوچک که عضلات شل دارند و مادرانی که نوك پستان شان آزرده شده بهترین روش شیردادن میباشد. اگر از پستان چپ می خواهید کودك را شیر بدهید، او را با دست راست نگهدارید و بالعکس. دست مادر سرو گردن شیرخوار را نگه می دارد و بدن شیرخوار در امتداد طول ساعد مادر قرار می گیرد. از دست طرف پستان مورد استفاده، براي نگهداري پستان استفاده میشود یعنی مثلاً دست چپ پستان چپ را نگه می دارد.دهان شیرخوار در سطح نوك پستان یا مختصري پایینتر قرار می گیرد و بدن او به پهلو رو به مادراست.

خوابیدن

وضعیت زیر بغلی:

در این وضعیت، مادر می نشیند و سر نوزاد به طرف پستان و بدنش زیر بغل مادر در پهلوي وي قرار می گیرد. باسن کودك روي بالشی نزدیک آرنج مادر است تا نوزاد را به سطح پستان برساند. در این وضعیت براي راحتی بیشتر، پشت شانههاي خودتان هم بالش بگذارید و بعد از پستان گرفتن شیرخوار، تکیه دهید. در شرایط خاص مثل بزرگ بودن پستانها یا نوك پستان صاف یا فرورفته، این وضعیت ارجح است چون مادر دید بهتري بر شیرخوار و کنترل بیشتري بر سر او دارد. این وضعیت براي مادرانی که تحت عمل سزارین قرار گرفتهاند، ودر مواردي که بچه  خواب آلود است یا در یادگیري تغذیه با شیرمادر مشکل دارد، همچنین براي کودکان نارس و دو قلو و کودکانی که مکیدن ضعیف دارند، مفید میباشد.

خوابیدن

وضعیت خوابیده به پهلو:

در این وضعیت مادر و کودك به پهلو روبروي هم میخوابند. میتوانید چند بالش زیر سر، پشت و زیر زانویی که به طرف بالا است بگذارید. بچه به پهلو و روبروي شما طوري قرار می گیرد که پشتش بر بازوي تان تکیه دارد و زانوهایش به طرف شما کشیده شده است. ممکن است لازم باشد که یک بالش کوچک، پتو یا حوله تا شده در پشت شیرخوار هم گذاشته شود. در مادرانی که سزارین شدهاند گاهی لازم است براي محافظت بخیهها، بین مادر و شیرخوار یک بالش کوچک یا یک حوله تا شده کوچکی قرار بگیرد.

شر دادن

وضعیت خوابیده به پشت:

در وضعیت خوابیده به پشت میتوانید به یک پهلو غلطیده و از یک پستان شیر بدهید، سپس به پهلوي دیگر غلطیده و از پستان دوم شیر بدهید. توصیه میشود راههاي مختلف را تجربه کرده وآسانترین وضعیت را براي خود و کودك تان پیدا کنید، گذاشتن یک بالش زیر سر معمولاً لازم است. بعضی از مادران ترجیح میدهند چندین بالش یا کوسن را زیر بالاتنه و سر خود بگذارند تا این قسمت از بدن آنها بالاتر باشد. یک بالش زیر ران نیز راحتی بیشتري را فراهم می کند.

 

این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 91% 91