Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
ضرورت مصرف مکمل ها درکودکان زیر 2 سال

یکی ازراهکارهاي عمده براي پیشگیري وکنترل کمبودریزمغذیها درکودکان ، مکمل یاري است. درکشورما براساس نتایج بررسی هاي کشوري انجام شده کمبود آهن وکم خونی ناشی ازآن درکودکان زیر 2 سال کشور شایع است . کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن با عوارض متعددي که بعضا" غیر قابل جبران است همراه است. مطالعات نشان داده است که اثرات نامطلوب فقر آهن در دوران جنینی و 2 سال اول زندگی کودك بر رشد و تکامل مغزي غیر قابل جبران است. اگر چه کمبود آهن می تواند در تمام مراحل زندگی سبب کاهش قدرت ادراك و یادگیري گردد، ولی اثرات نامطلوب کم خونی در دوران شیرخوارگی و اوایل کودکی غیر قابل جبران است. تکامل و هماهنگ شدن حرکات کودکان کم خون به تاخیر می افتد و این کودکان در مدرسه نیز یادگیري کمتري دارند. ضریب هوشی این کودکان 5 تا 10 امتیاز کمتر از حد طبیعی برآورد شده است. در کودکان مبتلا به کم خونی فقر آهن میزان ابتلا به بیماریهاي عفونی بیشتر است زیرا سیستم ایمنی آنها قادر به مبارزه موثر با عوامل بیماریزا نیست.

مکمل هاي موردنیاز کودکان شیرخوار

درمورد مکمل آهن ، براساس دستور عمل وزارت بهداشت ، براي کلیه شیرخوارانی که با وزن طبیعی متولد می شوند(اعم از شیر مادر خوار و یا شیر خشک خوار) دادن قطره آهن از پایان 6 ماهگی و یا همزمان با شروع تغذیه تکمیلی تا پایان 24 ماهگی به میزان روزانه5تا12 میلی گرم آهن المنتال توصیه می شود.در کشور ما بر اساس برنامه کشوري تجویز روزانه قطره مولتی ویتامین و یا قطره D وA براي پیشگیري ازکمبود ویتامین از روز پانزدهم پس از تولد تا حداقل 12 ماهگی به میزان روزانه 25 قطره که معادل 1500 واحد بین المللی ویتامین A+Dاست ، باید انجام شود. استفاده از نور مستقیم آفتاب به مدت 10 D و 400 واحد بین المللی ویتامین A بطوري که صورت و دست و پاي کودك در معرف آفتاب قرار گیرد توصیه می ، D دقیقه در روز نیز براي تامین ویتامین شود.

این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 86% 86