Ooma
جنین در رحم مادر می خندد و می گرید!

تست1:

تست2:

جنين پيش از تولد، حركت دادن اجزاي صورت خود را آغاز مي كند، بيني اش را چين مي اندازد يا ابروهايش را بالامي برد، حركاتي كه دانشمندان به تازگي دريافته اند با رشد روز به روز جنين پيچيده تر مي شوند.
به گزارش مهر، با اينكه دانشمندان از گذشته نيز مي دانستند كه جنين ها در دوران جنيني از بيان چهره برخوردارند و مي توانند اندامهاي چهره خود را حركت دهند، مطالعه جديد، اين حركات بر روي چهره جنين ها را در طول زمان مورد بررسي قرارداده است.
به گفته محققان دانشگاه دارهام در انگلستان آنچه به تازگي كشف شده اين است كه پيچيدگي حركات صورت جنين ها در طول زمان تا پيش از متولد شدن روز به روز افزايش پيدا مي كند. محققان براي بررسي اين روند از دو جنين 24 تا 35 هفتگي تصويربرداري كرده و پيشرفت حركات صورت آنها را تا زماني كه به تركيبي از حركات پيچيده مرتبط با بيانات قابل تشخيص چهره تبديل شدند را مورد بررسي قرار دادند.
در پي رديابي 19 حركت در صورت جنين ها محققان بر روي حركاتي متمركز شدند كه با بيان دو حالت، گريه و خنده در ارتباط بودند. در طول زمان حركات مرتبط با اين دو حالت تركيبات پيچيده تري پيدا كردند.
محققان براي تصويربرداري از جنين ها از سيستم تصويربرداري فراصوت چهار بعدي استفاده كردند تا بتوانند حركات مرتبط با بيان چهره را در دو جنين دختر مورد بررسي قراردهند. در 24 هفتگي جنينها حركتهاي ساده اي مانند بازكردن لبها را انجام مي دادند با گذشت چند هفته جنينها تركيب حركات را آغاز كردند و هنگام بازكردن لبها، بيني خود را نيز چين مي دادند. در هفته سي وپنجم تركيبي از سه يا چهار حركت مرتبط با دو بيان چهره (گريه و خنده) در جنينها مشاهده شد.
محققان مي گويند اين حركات در چهره جنين ها به اين معني نيست كه احساس خاصي به آنها دست داده است، زيرا جنين ها هنوز از قدرت كافي براي داشتن احساسات برخوردار نيستند. به علاوه به نظر مي آيد اين حركات نوعي آماده سازي جنين براي ورود به جهاني اجتماعي باشد، جايي كه بايد با ديگران ارتباط برقرار كنند. جنين ها همچنين انگشت شصت خود را به دهان برده و مي مكند و حركاتي مبني بر تنفس كردن از خود نشان مي دهند كه هر دوي اين حركات زمينه ساز رفتارهايي هستند كه پس از متولدشدن براي ادامه بقاي آنها حياتي به شمار مي روند.براساس گزارش لايو ساينس، محققان قصد دارند در آينده بر روي حركات صورت جنين ها كه با حالتهاي عصبانيت، خنده و غمگيني در ارتباط هستند متمركز شوند.

 

این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 98% 98