Ooma
آمپول روگام در هفته چندم بارداری تزریق می شود؟

ناسازگاریRHجنین و مادر منجر به تخریب گلبول های قرمز جنین در طی بارداری و پس از تولد در اثر پادتن های منتقله از خون مادر می شود.اگر مادر باردارRHمنفی باشد با تزریق عضلانی آمپول روگام به مادر یک بار در هفته ۲۸ حاملگی و علاوه بر این چنانچه نوزادRH مثبت باشد۷۲ ساعت پس از زایمان میتوان از بروز کم خونی همولیتیک جلو گیری به عمل آورد.اگر مادر دارای گروه خون RH منفی و پدر مثبت باشدجنین ممکن است گروه خونی RH مثبت داشته باشد.در طی زایمان این نوزاد مقدار اندکی از خون نوزاد از طریق جفت وارد جریان خون مادر میشود و در نتیجه بدن مادر شروع به تولید پادتن هایی بر ضدRH مثبت میکند.

تزریق گاماگلوبین اختصاصی ضد RHروگام به مادر در هفته ۲۸ بارداری و در طی ۷۲ساعت پس از زایمان.سقط یا بارداری نابجا.اینکار از تشکیل پادتن هایی که ممکن است جنین های بعدی را تحت تاثیر قرار دهد پیشگیری میکند.

اگر به دلیل بالا بودن عیار این پادتن ها در مادر آمنیوسنتز لازم شود این اقدام از هفته ۲۸ بارداری باید شروع شود.در کم خونی همولیتیک برای نجات زندگی نوزاد تعویض خون انجام میگیرد یعنی تخلیه کامل خون RHمثبت از بدن نوزاد و تزریق خون RHمنفی به جای آن.

تزریق روگام قبل از ۷ ماهگی فقط در مواردی لازم است که مادر مشکل خاصی پیدا کرده یا تهدیدی برای سقط جنین مواجه باشد.

امتیاز مطلب: 92% 92